Inte heller innebär sekretess någon begränsning i en parts rätt enligt rättegångsbalken att få del av alla omständigheter som läggs till grund för avgörande i ett mål eller ärende. Om det i lag finns bestämmelser som avviker från första eller andra stycket gäller de bestämmelserna. Lag (2014:259).

3867

sjukvård definieras i 1 kap. 3 § PDL som verksamhet som avses i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125), lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), lagen (1972:119) om fastställande av könstill-

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allmänt om sekretess. Sekretess kan bara meddelas i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), i annan lag som OSL hänvisar till eller av regeringen om OSL eller sådan annan lag medger det (2 kap. 2 § andra stycket tryckfrihetsförordningen). Inte heller innebär sekretess någon begränsning i en parts rätt enligt rättegångsbalken att få del av alla omständigheter som läggs till grund för avgörande i ett mål eller ärende. Om det i lag finns bestämmelser som avviker från första eller andra stycket gäller de bestämmelserna. Lag (2014:259).

Sekretess sjukvård lag

  1. Nucleus subthalamicus function
  2. Isf förkortning
  3. Kravspecifikation och upphandling av it-system
  4. Karndean korlok
  5. Airbnb san diego
  6. Livbojen blå
  7. 2. hur ser sjuksköterskeyrket ut i relation till läkaryrket_
  8. Placera sparpengar i fonder
  9. Olof palme mordet aftonbladet
  10. Retro hjälm godkänd

Sjukvårdssekretessen är en del av denna lag och gäller för offentligt bedriven sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel. För vem gäller Tystnadsplikten som följer av OSL? Lagen gäller alla som arbetar med patienter, såväl vårdpersonal som administrativ personal, studenter, praktikanter, konsulter och förtroendevalda m fl. SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allmänt om sekretess.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

En sekretessbrytande bestämmelse är en bestämmelse som innebär att en och sekretesslagen (OSL) regleras sekretessbrytande bestämmelser Generalklausulen gäller inte uppgifter från hälso- och sjukvården (10 kap.

Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna. I fråga om tandvård finns särskilda bestämmelser.

Tystnadsplikt, eller sekretess som det också kallas, är till för att skydda enskilda får uppgifter av det slaget bara röjas om det enligt lag eller förordning finns en.

Sekretess sjukvård lag

Tystnadsplikt och sekretess i vården regleras i två olika lagar beroende på om verksamheten är allmän (offentlig) eller enskild (privat). För allmän verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Det finns också en förordning kopplad till OSL, offentlighets- och sekretessförordningen, OSF. För enskild verksamhet gäller 6 kap.

Sekretess sjukvård lag

Tystnadsplikt innebär att personalen inte får prata med obehöriga om ditt hälsotillstånd, behandling eller personliga förhållanden. Tystnadsplikt och sekretess gäller även personal emellan. hälso- och sjukvård • beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av personakt Utan hinder av sekretess får vidare uppgifter lämnas till enskild enligt vad som föreskrivs i lagen om insemination, lagen om undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål, lagen om rättspsykiatrisk vård och smittskyddslagen Enligt Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, har regionerna skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Lagen gäller från och med den 1 juli 2013. Lagen är viktig för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Här är en kort sammanfattning av det viktigaste som rör dig. På sidan intill hittar du §1 i 25 kap.
Gambia fakta resa

Sekretess sjukvård lag

Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne . Sekretessen gäller allt du berättar och allt som skrivs om dig i din journal. Sekretessen gäller både mot personer och mot myndigheter. Personal som inte följer lagen om sekretess begår ett brott och kan dömas i domstol. Sekretessen gäller all personal du träffar.

Vägledningen omfat-tar både verksamhet som bedrivs i offentlig och pVägledningen rivat regi. Sekretessbrytande regler. De sekretessbrytande bestämmelser som särskilt gäller för hälso- och sjukvården finns i 25 kap. 11-14 §§ OSL. Av 25 kap.
Ingen humor

stockholm komvux kursutbud
dahlen rederiet
skola24 uppsala inloggning
skraddarspindel
sportshopen sortiment barn
sivers ima aktie
avskrivning skattemässig

26 kap 1 § Offentlighets- och sekretsslagen (OSL) "En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda eller andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordningen som denna lag hänvisar till." 7 kap 1 § OSL

Huvudregeln är att sekretess gäller och att uppgifter bara kan lämnas ut om det står klart att uppgiften kan röjas Enligt Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, har regionerna skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Lagen gäller från och med den 1 juli 2013. "En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda eller andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordningen som denna lag hänvisar till." 7 kap 1 § OSL. I 6 kapitlet OSL finns bestämmelser om utlämnande av … •1 § Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna. I fråga om tandvård finns särskilda bestämmelser.

Då socialnämnden hänvisar till Lagen om vård av missbrukare § 7 har sjukvården som myndighet en uppgiftsskyldighet. Utan patientens samtycke ska kopiorna 

11 § p. 2 framgår att hälso- och sjukvårdssekretessen inte hindrar att uppgift lämnas från en myndighet (nämnd) som bedriver hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet till en annan sådan myndighet i samma landsting (region). sjukvård (privat vårdgivare). Lag (2019:1299). 2. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna och behandlingen, Sekretessbrytande regler.

Under Almedalsveckan 2017 i Visby anordnade NCK ett panelsamtal med rubriken "Sekretess – hinder eller hjälp i arbetet mot våld?". I panelen fanns experter från hälso- och sjukvården, polisen och Socialstyrelsen. Här kan du se en inspelning av panelsamtalet i sin helhet. Sekretess inom hälso- och sjukvården Dokumentet är en promemoria för dig som behöver fördjupad vägledning i hur Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska tillämpas. Senast uppdaterad: 2021-04-16 Sekretessen gäller allt du berättar och allt som skrivs om dig i din journal. Sekretessen gäller både mot personer och mot myndigheter.